User Tools

Site Tools


316130-ph-c-h-u-ninh-ph-c-la-gi

Phước Hữu là một xã thuộc huyện Ninh Phước.

Xã Phước Hữu có 7 thôn: thôn Hữu Đức, thôn Mông Đức, thôn Nhuận Đức, thôn Tân Đức, thôn Thành Đức, thôn La Chữ và thôn Hậu Sanh, trong đó thôn Mông Đức và thôn Nhuận Đức được chia tách từ thôn Mông Nhuận cũ.[2]

316130-ph-c-h-u-ninh-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)