User Tools

Site Tools


309230-or-akiva-la-gi

Or Akiva (tiếng Hebrew: אור עקיבא, tiếng Ả Rập: أور عكيفا) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Haifa. Thành phố có diện tích 3,539 km2, dân số năm 2009 là 16.100 người.

309230-or-akiva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)