User Tools

Site Tools


307530-c-h-la-gi

Cơ Hỉ (chữ Hán: 姬喜) có thể là một trong những vua chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc:

  • Tào Di bá, vua thứ 6 nước Tào, cai trị từ năm 864 TCN - 835 TCN
  • Yên vương Hỉ, vua cuối cùng nước Yên, cai trị từ năm 254 TCN - 222 TCN

Yên vương Hỉ là người có họ xa với Chu Vũ Vương, còn Tào Di bá là con cháu thuộc huyết thống Chu Vũ Vương, thuộc thế hệ thứ 6.

307530-c-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)