User Tools

Site Tools


305930-sakhnin-la-gi

Sakhnin (tiếng Hebrew: סח'נין, tiếng Ả Rập: سخنين) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Bắc. Thành phố có diện tích 9,816 km2, dân số năm 2009 là 25.700 người.

305930-sakhnin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)