User Tools

Site Tools


305630-danh-s-ch-ho-ng-h-u-trung-qu-c-la-gi

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú Thái Tổ Cao Hoàng đế

(thụy phong)
Nỗ Nhĩ Cáp Xích

1 Hiếu Từ Cao Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp Mạnh Cổ Triết Triết Trắc phúc tấn

Đại phúc tấn
Hiếu Từ Vũ Hoàng hậu (thụy phong)
Hiếu Từ Cao Hoàng hậu (thụy phong)

thụy phong Mẹ sinh Thanh Thái Tông; Thái Tông truy tôn Hiếu Từ Vũ Hoàng hậu; Thánh Tổ cải phong Hiếu Từ Cao Hoàng hậu 2 Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp A Ba Hợi Trắc phúc tấn
Đại phúc tấn
Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu (thụy phong) thụy phong Mẹ sinh Nhiếp Chính vương Đa Nhĩ Cổn; sau bị Thế Tổ truy phế tôn vị Hoàng hậu. Thái Tông Văn Hoàng đế
Hoàng Thái Cực 1 Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Triết Triết Đại phúc tấn
Hoàng hậu
Mẫu hậu Hoàng thái hậu
Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu 1636–1643 Biểu cô mẫu của Hiếu Trang Văn Hoàng hậu và Mẫn Huệ Cung Hòa Nguyên phi 2 Hiếu Trang Văn Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Bố Mộc Bố Thái Trắc phúc tấn
Vĩnh Phúc cung Trang phi
Chiêu Thánh Từ Thọ Thánh mẫu Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
Hiếu Trang Văn Hoàng hậu (thụy phong) thụy phong Mẹ sinh Thanh Thế Tổ; Thánh Tổ truy tôn Hiếu Trang Văn Hoàng hậu Thế Tổ Chương Hoàng đế
Thuận Trị 1 Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Phế hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị Hoàng hậu
Tĩnh phi 1651–1653 Cháu gái ruột của Hiếu Trang Văn Hoàng hậu; năm 1653 bị giáng làm Chính tam phẩm Tĩnh phi 2 Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị Quý phi

Hoàng hậu
Nhân Hiến Mẫu hậu Hoàng thái hậu
Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu

1654–1661 Cháu gái họ của Phế hoàng hậu Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị,

sau trở thành Nhân Hiến Mẫu hậu Hoàng thái hậu dưới thời Thánh Tổ

3 Hiếu Hiến Đoan Kính Hoàng hậu Đổng Ngạc Ô Vân Châu Hiền phi
Hoàng quý phi
Hiếu Hiến Đoan Kính Hoàng hậu (thụy phong) thụy phong 1660 4 Hiếu Khang Chương Hoàng hậu Đông Giai thị Thứ phi
Khang phi
Từ Hòa Thánh mẫu Hoàng thái hậu
Hiếu Khang Chương Hoàng hậu (thụy phong) thụy phong 1663 Mẹ sinh Thanh Thánh Tổ, sau trở thành Từ Hoà Thánh mẫu Hoàng thái hậu dưới thời Thánh Tổ Thánh Tổ Nhân Hoàng đế
Khang Hy 1 Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu Hách Xá Lý thị Đích phúc tấn

Hoàng hậu
Nhân Hiếu Hoàng hậu
Hiếu Thành Hoàng hậu
Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu

1665–1674 Cháu nội Phụ chính đại thần Sách Ni, cháu gọi Sách Ngạch Đồ bằng chú, mẹ sinh Phế Thái tử Mật Thân vương Dận Nhưng; sau khi mất được Thánh Tổ đặt thụy Nhân Hiếu Hoàng hậu, sau cải phong Hiếu Thành Hoàng hậu 2 Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Quý phi
Hoàng quý phi
Hoàng hậu
Hiếu Chiêu Hoàng hậu
Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu 22/8/1677–26/2/1678 Con gái Phụ chính đại thần Át Tất Long; sau khi mất được Thánh Tổ đặt thụy Hiếu Chiêu Hoàng hậu 3 Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu Đông Giai thị Quý phi
Hoàng quý phi
Hoàng hậu
Hiếu Ý Hoàng hậu
Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu 1689 (1 ngày) Cháu gái Hiếu Khang Chương Hoàng hậu, dưỡng mẫu Thanh Thế Tông; sau khi mất được Thánh Tổ đặt thụy Hiếu Ý Hoàng hậu 4 Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu Ô Nhã thị Đức phi
Nhân Thọ Thánh mẫu Hoàng thái hậu
Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu (thụy phong) thụy phong 1723 Mẹ sinh Thanh Thế Tông; sau trở thành Nhân Thọ Hoàng thái hậu dưới thời Thế Tông Thế Tông Hiến Hoàng đế
Ung Chính 1 Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị Đích phúc tấn
Hoàng hậu
Hiếu Kính Hoàng hậu
Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu 1722 – 1723 2 Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Cách cách
Hi phi
Hi Quý phi
Sùng Khánh Thánh mẫu Hoàng thái hậu
Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu (thụy phong) thụy phong 1777 Mẹ sinh Thanh Cao Tông Cao Tông Thuần Hoàng đế
Càn Long 1 Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu Phú Sát thị Đích phúc tấn
Hoàng hậu
Hiếu Hiền Hoàng hậu
Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu 1738–1748 Sau khi mất được Cao Tông đặt thụy Hiếu Hiền Hoàng hậu 2 Kế Hoàng Hậu Ô Lạt Na Lạp thị Trắc phúc tấn
Nhàn phi
Nhàn Quý phi
Nhiếp lục cung sự Hoàng quý phi
Hoàng hậu 1750–1765 Hoàng hậu nhà Thanh duy nhất không được đặt thụy hiệu. 3 Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu Ngụy Giai thị Lệnh quý nhân

Lệnh tần 

Lệnh phi
Quý phi

Hoàng quý phi
Lệnh Ý Hoàng quý phi (thụy phong)
Hiếu Nghi Hoàng hậu (thụy phong)
Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu (thụy phong)

thụy phong 1796 Mẹ sinh Thanh Nhân Tông; sau khi mất được Cao Tông đặt thụy Lệnh Ý Hoàng quý phi, Nhân Tông tức vị truy tôn Hiếu Nghi Hoàng hậu Nhân Tông Duệ Hoàng đế
Gia Khánh 1 Hiếu Thục Duệ Hoàng hậu Hỉ Tháp Lạp thị Đích phúc tấn
Hoàng hậu
Hiếu Thục Hoàng hậu
Hiếu Thục Duệ Hoàng hậu 1796–1797 Mẹ sinh Thanh Tuyên Tông; sau khi mất được Nhân Tông đặt thụy Hiếu Thục Hoàng hậu 2 Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Trắc phúc tấn
Quý phi
Hoàng quý phi
Hoàng hậu
Cung Từ Mẫu hậu Hoàng thái hậu
Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu 1801–1820 Sau trở thành Cung Từ Hoàng thái hậu dưới thời Tuyên Tông Tuyên Tông Thành Hoàng đế
Đạo Quang 1 Hiếu Mục Thành Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Đích phúc tấn
Hiếu Mục Hoàng hậu (thụy phong)
Hiếu Mục Thành Hoàng hậu (thụy phong) thụy phong 1820 Tuyên Tông tức vị truy tặng Hiếu Mục Hoàng hậu 2 Hiếu Thận Thành Hoàng hậu Đông Giai thị Trắc phúc tấn
Thận Quý phi
Hoàng hậu
Hiếu Thận Hoàng hậu
Hiếu Thận Thành Hoàng hậu 1822–1833 Sau khi mất được Tuyên Tông đặt thụy Hiếu Thận Hoàng hậu 3 Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Toàn quý nhân

Toàn tần

Toàn phi

Toàn Quý phi

Nhiếp cung lục sự hoàng quý phi
Hoàng hậu
Hiếu Toàn Hoàng hậu
Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu

1833–1840 Mẹ sinh Thanh Văn Tông; sau khi mất được Tuyên Tông đặt thụy Hiếu Toàn Hoàng hậu 4 Hiếu Tĩnh Thành Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị Tĩnh quý nhân
Tĩnh tần
Tĩnh phi
Quý phi
Hoàng quý phi
Hoàng khảo Khang Từ Hoàng quý thái phi
Khang Từ Hoàng thái hậu
Hiếu Tĩnh Hoàng hậu (thụy phong)
Hiếu Tĩnh Thành Hoàng hậu (thụy phong) thụy phong 1855 Dưỡng mẫu Thanh Văn Tông; sau được tôn làm Hoàng khảo Khang Từ Hoàng quý thái phi rồi Khang Từ Hoàng thái hậu dưới thời Văn Tông; là trường hợp duy nhất của nhà Thanh Văn Tông Hiển Hoàng đế
Hàm Phong 1 Hiếu Đức Hiển Hoàng hậu Tát Khắc Đạt thị Đích phúc tấn
Hiếu Đức Hoàng hậu (thụy phong)
Hiếu Đức Hiển Hoàng hậu (thụy phong) thụy phong 1850 Văn Tông tức vị truy tặng Hiếu Đức Hoàng hậu 2 Hiếu Trinh Hiển Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Trinh tần
Quý phi
Hoàng hậu
Từ An Mẫu hậu Hoàng thái hậu
Hiếu Trinh Hiển Hoàng hậu 1852–1861 Sau trở thành Từ An Đoan Dụ Khang Khánh Chiêu Hoà Trang Kính Mẫu hậu Hoàng thái hậu 3 Hiếu Khâm Hiển Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị Quý nhân
Ý tần
Ý phi
Quý phi
Hoàng quý thái phi
Từ Hy Thánh mẫu Hoàng thái hậu thụy phong 1908 Sau trở thành Từ Hy Đoan Hựu Khang Di Chiêu Dự Trang Thành Thọ Cung Khâm Hiến Sùng Hi Thánh mẫu Hoàng thái hậu; là người nắm quyền lực thực sự của triều đình nhà Thanh trong vòng 47 năm (1861-1908) Mục Tông Nghị Hoàng đế
Đồng Trị Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu A Lỗ Đặc thị Hoàng hậu
Gia Thuận Hoàng hậu
Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu 1872–1875 Được Đức Tông tôn phong Gia Thuận Hoàng hậu Đức Tông Cảnh Hoàng đế
Quang Tự Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị Hoàng hậu
Long Dụ Hoàng thái hậu
Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu 1889–1908 Nhiếp chính dưới thời Cung Tông và là Hoàng thái hậu cuối cùng của chế độ phong khiến Trung Quốc Cung Tông Mẫn Hoàng đế
Tuyên Thống 1 Hiếu Khắc Mẫn Hoàng hậu Quách Bố La Uyển Dung Hoàng hậu
Hiếu Khắc Mẫn Hoàng hậu 1924–1946 Hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Quốc 2 Hiếu Duệ Mẫn Hoàng Hậu Lý Thục Hiền Kế thất

Hiếu Duệ Mẫn Hoàng hậu (thụy phong)

thụy phong Vợ thứ 5 cũng là cuối cùng của Cung Tông, được tôn tộc Ái Tân Giác La truy tôn Hiếu Duệ Mẫn Hoàng Hậu. Hoàng hậu được truy tôn cuối cùng của Trung Quốc.
305630-danh-s-ch-ho-ng-h-u-trung-qu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)