User Tools

Site Tools


305030-dinh-i-n-la-gi

Dinh điền là một kế hoạch của nền Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam đưa vào áp dụng để đưa dân đến vùng chưa canh tác để trồng trọt phát triển kinh tế cùng ngăn cản sự xâm nhập của lực lượng Cộng sản Việt Nam.

Kế hoạc Dinh điền được công bố ngày 23 tháng 4 năm 1957, theo đó thì dân cư ở vùng xuôi được đưa lên những vùng thưa dân để mở rộng canh tác. Chính phủ đứng ra xây trường học, trạm y tế và hạ tầng cơ sở. Tính đến tháng 7 năm 1960 có 189.545 dân cư thuộc 126 dinh điền trên 16 tỉnh của Việt Nam Cộng hòa.

Kế hoạch Dinh điền thuộc Tổng ủy Dinh điền điều khiển, phụ thuộc Phủ Tổng thống.

  • Nguyễn Kỳ Phong. Từ điển Chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Garden Grove, CA: Tự Lực, 2009.
305030-dinh-i-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)