User Tools

Site Tools


303130-t-o-hi-u-b-la-gi

Tào Hiếu bá
蔡孝伯
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Tào
Trị vì 894 TCN - 865 TCN
Tiền nhiệm Tào Cung bá
Kế nhiệm Tào Di bá
Thông tin chung
Hậu duệ Tào Di bá
Tào U bá
Tào Đái bá
Tên thật Cơ Vân (姬云)
Thụy hiệu Hiếu bá (孝伯)
Thân phụ Tào Cung bá
Mất 865 TCN
Trung Quốc

Tào Hiếu bá (chữ Hán: 蔡孝伯; trị vì: 894 TCN - 865 TCN), tên thật là Cơ Vân (姬云), là vị vua thứ năm của nước Tào – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Cơ Vân là con của Tào Cung bá – vua thứ 4 nước Tào. Sau khi Cung bá mất, Cơ Vân lên thay, tức là Tào Hiếu bá.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Tào trong thời gian ông làm vua.

Năm 865 TCN, Tào Hiếu bá qua đời. Con ông là Cơ Hỉ lên nối ngôi, tức là Tào Di bá.

  • Tào Di bá
  • Tào Cung bá
  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
303130-t-o-hi-u-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)