User Tools

Site Tools


302930-nesher-la-gi

Nesher (tiếng Hebrew: נשר, tiếng Ả Rập: نيشر) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Haifa. Thành phố có diện tích 12,79 km2, dân số năm 2009 là 23.600 người.

302930-nesher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)