User Tools

Site Tools


302130-uss-cleveland-la-gi

Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang cái tên USS Cleveland, được đặt theo thành phố Cleveland thuộc tiểu bang Ohio:

302130-uss-cleveland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)