User Tools

Site Tools


299930-t-o-cung-b-la-gi

Tào Cung bá
蔡宮伯
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Tào
Trị vì 934 TCN - 895 TCN
Tiền nhiệm Tào Trọng quân
Kế nhiệm Tào Hiếu bá
Thông tin chung
Hậu duệ Tào Hiếu bá
Tên thật Cơ Hầu (姬侯)
Thụy hiệu Cung bá (宮伯)
Thân phụ Tào Trọng quân
Mất
Trung Quốc

Tào Cung bá (chữ Hán: 蔡宮伯; trị vì: 934 TCN - 895 TCN), tên thật là Cơ Hầu (姬侯), là vị vua thứ tư của nước Tào – chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Cơ Hầu là con của Tào Trọng quân – vua thứ 3 nước Tào. Sau khi Trọng quân mất, Cơ Hầu lên thay, tức là Tào Cung bá.

Sử sách không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Tào trong thời gian ông làm vua.

Khoảng năm 895 TCN, Tào Cung bá qua đời. Con ông là Cơ Vân lên nối ngôi, tức là Tào Hiếu bá.

  • Tào Hiếu bá
  • Tào Trọng quân
  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Quản Sái thế gia
299930-t-o-cung-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)