User Tools

Site Tools


281130-anthopleura-xanthogrammica-la-gi

Anthopleura xanthogrammica là một loài hải quỳ trong chi Anthopleura, họ Actiniidae.

Nhìn chung, A. xanthogrammica được tìm thấy ở vùng thủy triều nông đến sâu vừa của Thái Bình Dương, từ Alaska đến Nam California và đôi khi đến tận Panama, nơi có sóng biển lạnh.[1][2][3][4]

281130-anthopleura-xanthogrammica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)