User Tools

Site Tools


280230-tayibe-la-gi

Tayibe (tiếng Hebrew: الطيبة 36.500, tiếng Ả Rập: الطيبة) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Nam. Thành phố có diện tích 18,662 km2, dân số năm 2009 là 36.500 người.

Bản mẫu:Quận Trung, Israel

280230-tayibe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)