User Tools

Site Tools


278330-qalansawe-la-gi

Qalansawe (tiếng Hebrew: קלנסווה, tiếng Ả Rập: قلنسوة) là một thành phố Israel. Thành phố thuộc quận Trung. Thành phố có diện tích 8,417 km2, dân số năm 2009 là 18.700 người.

278330-qalansawe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)