User Tools

Site Tools


276830-mastacembelus-la-gi

Mastacembelus là một chi bao gồm các loài trong họ Cá chạch sông. Một số loài khá phổ biến trong nhóm cá cảnh như M. erythrotaeniaM. armatus.

Trong một đánh giá về họ Mastacembelidae năm 2005, các chi CaecomastacembelusAethiomastacembelus đã được xếp thành tên đồng nghĩa với Mastacembelus.[1] Đến năm 2011, có 67 loài đã được ghi nhận.

 • Mastacembelus alboguttatus Boulenger, 1893
 • Mastacembelus albomaculatus Poll, 1953
 • Mastacembelus ansorgii Boulenger, 1905
 • Mastacembelus armatus (Lacépède, 1800): Chạch sông
 • Mastacembelus aviceps Roberts & Stewart, 1976
 • Mastacembelus batesii Boulenger, 1911
 • Mastacembelus brachyrhinus Boulenger, 1899
 • Mastacembelus brevicauda Boulenger, 1911
 • Mastacembelus brichardi Poll, 1958
 • Mastacembelus catchpolei Fowler, 1936
 • Mastacembelus congicus Boulenger, 1896
 • Mastacembelus crassus Roberts & Stewart, 1976
 • Mastacembelus cryptacanthus Günther, 1867
 • Mastacembelus cunningtoni Boulenger, 1906
 • Mastacembelus dayi Boulenger, 1912
 • Mastacembelus decorsei Pellegrin, 1919
 • Mastacembelus dienbienensis Nguyen & Nguyen, 2005
 • Mastacembelus ellipsifer Boulenger, 1899
 • Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850
 • Mastacembelus favus Hora, 1924
 • Mastacembelus flavidus Matthes, 1962
 • Mastacembelus frenatus Boulenger, 1901
 • Mastacembelus goro Boulenger, 1902
 • Mastacembelus greshoffi Boulenger, 1901
 • Mastacembelus kakrimensis Vreven & Teugels, 2005
 • Mastacembelus latens Roberts & Stewart, 1976
 • Mastacembelus liberiensis Boulenger, 1898
 • Mastacembelus loennbergii Boulenger, 1898
 • Mastacembelus marchei Sauvage, 1879
 • Mastacembelus marmoratus Perugia, 1892
 • Mastacembelus mastacembelus (Banks & Solander, 1794)
 • Mastacembelus micropectus Matthes, 1962
 • Mastacembelus moeruensis Boulenger, 1914
 • Mastacembelus moorii Boulenger, 1898
 • Mastacembelus niger Sauvage, 1879
 • Mastacembelus nigromarginatus Boulenger, 1898
 • Mastacembelus notophthalmus Roberts, 1989
 • Mastacembelus oatesii Boulenger, 1893
 • Mastacembelus ophidium Günther, 1894
 • Mastacembelus pantherinus Britz, 2007
 • Mastacembelus paucispinis Boulenger, 1899
 • Mastacembelus plagiostomus Matthes, 1962
 • Mastacembelus platysoma Poll & Matthes, 1962
 • Mastacembelus polli Vreven, 2005
 • Mastacembelus praensis (Travers, 1992)
 • Mastacembelus reygeli Vreven & Snoeks, 2009
 • Mastacembelus robertsi (Vreven & Teugels, 1996)
 • Mastacembelus sanagali Thys van den Audenaerde, 1972
 • Mastacembelus sclateri Boulenger, 1903
 • Mastacembelus seiteri Thys van den Audenaerde, 1972
 • Mastacembelus sexdecimspinus (Roberts & Travers, 1986)
 • Mastacembelus shiloangoensis (Vreven, 2004)
 • Mastacembelus shiranus Günther, 1896
 • Mastacembelus signatus Boulenger, 1905
 • Mastacembelus simbi Vreven & Stiassny, 2009
 • Mastacembelus stappersii Boulenger, 1914
 • Mastacembelus taiaensis (Travers, 1992)
 • Mastacembelus tanganicae Günther, 1894
 • Mastacembelus thacbaensis Nguyen & Nguyen, 2005
 • Mastacembelus tinwini Britz, 2007
 • Mastacembelus traversi (Vreven & Teugels, 1997)
 • Mastacembelus trispinosus Steindachner, 1911
 • Mastacembelus ubangensis Boulenger, 1911
 • Mastacembelus undulatus (McClelland, 1844)
 • Mastacembelus unicolor Cuvier, 1832
 • Mastacembelus vanderwaali Skelton, 1976
 • Mastacembelus zebratus Matthes, 1962
276830-mastacembelus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)