User Tools

Site Tools


275130-lsof-la-gi

lsof là một lệnh có trong nhiều hệ điều hành tựa Unix ("list open files"), có chức năng xuất ra danh sách tất cả các tập tin đamg được mở và những tiến trình đang mở chúng. Tiện ích này được phát triển và hỗ trợ bởi Vic Abell, phó giám đốc đã về hưu của trung tâm tin học Đại học Purdue.[2]

Các tập tin được mở trong hệ thống bao gồm các tập tin trên đĩa, đường ống, socket mạng và các thiết bị được sử dụng bởi các tiến trình. Một ví dụ cho ứng dụng của chương trình là khi không thể gỡ một ổ đĩa ra khỏi hệ thống vì một số tập tin đang được sử dụng. Chương trình sẽ liệt kê những tệp đang mở và tiến trình nào đang sử dụng chúng.

 # lsof /var
 COMMAND   PID   USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
 syslogd   350   root  5w VREG 222,5    0 440818 /var/adm/messages
 syslogd   350   root  6w VREG 222,5  339098  6248 /var/log/syslog
 cron    353   root cwd  VDIR 222,5   512 254550 /var -- atjobs

Lệnh để xuất ra các cổng đang được một daemon sử dụng:

 # lsof -i -n -P | grep sendmail
 sendmail 31649  root  4u IPv4 521738    TCP *:25 (LISTEN)

Ta có thể thấy dịch vụ "sendmail" đang chờ kết nối trên cổng "25".

 • -i Liệt kê các IP socket.
 • -n Không phân giải tên máy chủ.
 • -P Không phân giải tên cổng (hiển thị số cổng thay vì tên cổng).

Lệnh sau liệt kê các socket trên Unix: lsof -U

275130-lsof-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)