User Tools

Site Tools


273730-berkeley-california-la-gi

Berkeley, California là một thành phố thuộc quận Alameda trong tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích km2, trong đó diện tích đất là 10,5 dặm vuông Anh (27 km2). Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 112.680 người, là thành phố đông dân thứ 231 tại Hoa Kỳ và thành phố lớn thứ 55 bang California năm 2010.

273730-berkeley-california-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)