User Tools

Site Tools


272330--ng-nh-n-d-n-n-i-m-ng-c-la-gi

Cờ của Đảng nhân dân Nội Mông Cổ

Đảng nhân dân Nội Mông Cổ, hoặc IMPP (tiếng Mông Cổ: Öbür mongγul-un arad-un nam;[1]tiếng Trung: 内蒙古人民党, hay 内人党, pinyin: nèiréndǎng) là một phong trào ly khai tại Nội Mông Cổ. Đảng được thành lập vào năm 1997 tại Princeton, New Jersey. Đảng đã tố cáo sự vi phạm của chính phủ Trung Quốc đối với Mông Cổ trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, mục tiêu của đảng là thiết lập một nhà nước độc lập của Nội Mông Cổ tại khu vực Nội Mông hiện nay.

Bản đồ Nội Mông ở phía bắc Trung Quốc

Vào những năm 1980, Tịch Hải Minh, (tiếng Trung: 席海明, Xi Haiming, tiếng Mông Cổ: Temtselt Shobshuud), Huchuntegus (tiếng Trung: 呼慶特古斯, Hu Qing Te Gu Si), Vương Mãng Lai (tiếng Trung: 王滿来, Wang Manglai) và Cáp Đạt (哈達, Hada) đã có ý định thành lập đảng này nhưng chưa thành công, và mãi đến tận năm 1997 đảng mới được thành lập tại Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ.[2]

Đảng này dựa trên các nguyên tắc của nền dân chủ và hòa bình trong cuộc đấu tranh để chấm dứt chính sách thuộc địa của CPC (Đảng Cộng sản Trung Quốc) tại khu vực Nội Mông. Mục đích của họ bước đầu là để đạt được một mức độ tự chủ lớn hơn cho Nội Mông bằng biện pháp hòa bình[3].

272330--ng-nh-n-d-n-n-i-m-ng-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)