User Tools

Site Tools


271830-grumman-xf12f-la-gi

Grumman XF12F là tên định danh đề xuất cho 2 máy bay tiêm kích do Grumman thiết kế chế tạo:

271830-grumman-xf12f-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)