User Tools

Site Tools


270530-s-o-n-315-qu-n-i-nh-n-d-n-vi-t-nam-la-gi

Sư đoàn 315 được thành lập ngày 6 tháng 3 năm 1979 tại Campuchia, gồm Trung đoàn BB 142, 143, 733, Trung đoàn pháo mặt đất 729 và 2 tiểu đoàn trực thuộc. Sư đoàn trưởng đầu tiên là đồng chí Đại tá Trương Đức Chữ. Sau khi giúp nước bạn, Sư đoàn về nước đóng quân tại Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam. Sư đoàn trưởng hiện nay là Đại tá Đoàn Văn Tâm.

270530-s-o-n-315-qu-n-i-nh-n-d-n-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)