User Tools

Site Tools


251830-urticina-lofotensis-la-gi

Urticina lofotensis là một loài hải quỳ trong chi Urticina trong họ Actiniidae. Quần thể Urticina lofotensis tìm thấy ở Thái Bình Dương không phải là cùng loài với quần thể ở Đại Tây Dương. Chúng được được xem là cùng loài với Cribrinopsis albopunctata, một loài mới từ Kamchatka.[2] Một xếp hạng tương tự xem danh pháp Urticina lofotensis là không có hiệu lực được tìm thấy ở khu vực nước châu Âu và là một đồng âm nhỏ của Urticina eques.[3] Điều này không được chấp nhận bởi World Register of Marine Species [1] nor the Encyclopedia of Life.[4]

251830-urticina-lofotensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)