User Tools

Site Tools


245730-makoto-la-gi

Makoto (Nhật: 誠人 (Thành nhân)?) là một tên trung tính của người Nhật, nhưng được sử dụng phổ biến cho nam hơn.

Khi là danh từ, Makoto nghĩa là:

  • "Thành" trong thành thật (sincerity) (Nhật:  (Thành)?)
  • "Chân" trong chân thật (truth) (Nhật:  (Chân)?)
245730-makoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)