User Tools

Site Tools


244130-tr-ch-i-m-y-t-nh-la-gi

PC game còn gọi là trò chơi máy tính, là thể loại video game được chơi trên các máy tính cá nhân, thay vì chơi trên các máy điều khiển từ xa hoặc máy game, tiếng Anh Arcade machine (máy ở đây không phải là máy tính, máy game này sẽ chơi được khi bỏ xu vào, có khi còn gọi là "máy game xu"). PC game đã được tiến hóa và thay đổi theo thời gian từ đồ thị đơn giản như game Spacewar!, tới những đồ thì phức tạp hiện đại như ngày nay.[1]

244130-tr-ch-i-m-y-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)