User Tools

Site Tools


237530-uss-columbia-la-gi

Chín tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang cái tên USS Columbia, vốn là một cái tên nhân cách hóa của Hoa Kỳ, đồng thời cũng được đặt theo tên thành phố Columbia thuộc tiểu bang South Carolina:

  • Tàu con thoi Columbia, vốn đã thực hiện 28 phi vụ từ năm 1981 đến năm 2003, đôi khi được gọi theo cách không đúng là USS Columbia; vì thực ra nó không phải là một tàu của Hải quân Hoa Kỳ.
237530-uss-columbia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)