User Tools

Site Tools


236030-b-h-i-qu-la-gi

Hải quỳ là một nhóm động vật săn mồi sống dưới nước thuộc bộ Actiniaria. Chúng được xếp vào ngành Cnidaria, lớp Anthozoa, phân lớp Hexacorallia.[1] Anthozoa thường các polyp lớn cho phép tiêu hóa con mồi lớn hơn và cũng thiếu giai đoạn medusa.[2] Là động vật thích ty bào, hải quy có quan hệ gần gũi với san hô, sứa và Ceriantharia và Hydra.

  1. ^ Daly, Marymegan; Mercer R. Brugler, Paulyn Cartwright, Allen G. Collins, Michael N. Dawson, Daphne G. Fautin, Scott C. France, Catherine S. McFadden, Dennis M. Opresko, Estefania Rodriguez, Sandra L. Romano, Joel L. Stake (2007). “The phylum Cnidaria: A review of phylogenetic patterns and diversity 300 years after Linnaeus” (PDF). Zootaxa 1668: 127–182. ISSN 1175-5334. 
  2. ^ Peter Castro & Michael E. Huber (2010). Marine Biology. New York: McGraw-Hill. tr. 121. 
236030-b-h-i-qu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)