User Tools

Site Tools


235530-hms-indefatigable-la-gi

Bảy tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được đặt cái tên HMS Indefatigable:

235530-hms-indefatigable-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)