User Tools

Site Tools


223330-nucleotide-la-gi

Nucleotide (nu-clê-ô-tit) là một hợp chất hóa học gồm có 3 phần chính: một nhóm heterocyclic, nhóm đường, và một hay nhiều nhóm phosphate. Các nucleotide phổ biến nhất là dẫn xuất của purine hoặc pyrimidine, và đường ở dạng pentose (đường chứa 5 cacbon) deoxyribose hay ribose. Các Nucleotide là monomers của nucleic acids, chúng liên kết với nhau để tạo thành nucleic acid.

Các nucleotide là đơn vị cấu trúc của RNA, DNA, và nhiều yếu tố khác - CoA, flavin adenine dinucleotide, flavin mononucleotide, adenosine triphosphate và nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Trong tế bào, chúng đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất (metabolism) và phát tín hiệu.

Cấu trúc thành phần của các nucleotide phổ biến

Nucleotide[sửa | sửa mã nguồn]

Deoxynucleotides[sửa | sửa mã nguồn]

Chú ý: Đối với ribose, có sự hiện hữu của đường deoxyribose thì tiền tố "deoxy " có thể được thêm vào trước tên của nucleoside trong mọi trường hợp ngoại trừ đối với thymidine.

Tổng hợp tái sử dụng là quá trình sử dụng lại các phần của nucleotide trong quá trình tổng hợp ra nucleotide mới.

Trong tự nhiên[sửa | sửa mã nguồn]

Purine ribonucleotides[sửa | sửa mã nguồn]

Pyrimidine ribonucleotides[sửa | sửa mã nguồn]

The synthesis of UMP.

The color scheme is as follows: enzymes, coenzymes, substrate names, inorganic molecules

Dùng hóa bảo trợ[sửa | sửa mã nguồn]

223330-nucleotide-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)