User Tools

Site Tools


223130-alhambra-california-la-gi

Alhambra, California là một thành phố thuộc quận Los Angeles trong tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích [Chuyển đổi: Cần số lượng], trong đó diện tích đất là [Chuyển đổi: Cần số lượng]. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số người, là thành phố lớn thứ 72 bang California năm 2010.

223130-alhambra-california-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)