User Tools

Site Tools


218430-ph-c-h-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

218430-ph-c-h-la-gi [2018/11/07 17:10]
127.0.0.1 external edit
218430-ph-c-h-la-gi [2018/12/11 02:29] (current)
thaoit
Line 43: Line 43:
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
  
 +<header class="​header-single">​
 +<h1 class="​entry-title">​C&​ocirc;​ng nương Nhật Bản tiết lộ c&​ocirc;​ '​kh&​ocirc;​ng an to&​agrave;​n'​ về việc trở th&​agrave;​nh Ho&​agrave;​ng hậu</​h1>​
 +</​header>​
 +<div class="​entry-content">​
 +<div class="​single-content">​
 +<div id="​body-text">​
 +<div class="​l-container">​
 +<​p>​Trong một tuy&​ecirc;​n bố thẳng thắn đ&​aacute;​nh dấu sinh nhật lần thứ 55 của m&​igrave;​nh v&​agrave;​o Chủ nhật, Masako tuy&​ecirc;​n bố sẽ cố gắng hết sức để ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh nghĩa vụ khi chồng b&​agrave;,​ Th&​aacute;​i tử Naruhito, kế vị người cha 84 tuổi của &​ocirc;​ng,​ &​ocirc;​ng Akihito, l&​ecirc;​n ng&​ocirc;​i v&​agrave;​o th&​aacute;​ng 4 năm 2019.</​p>​
 +<​p>​Nghĩ về những ng&​agrave;​y sắp tới, t&​ocirc;​i cảm thấy kh&​ocirc;​ng an to&​agrave;​n được m&​igrave;​nh c&​oacute;​ thể hữu &​iacute;​ch như thế n&​agrave;​o,​ c&​ocirc;​ ấy n&​oacute;​i.&​nbsp;​T&​ocirc;​i muốn cống hiến hết m&​igrave;​nh để ủng hộ Th&​aacute;​i tử v&​agrave;​ cố gắng v&​igrave;​ hạnh ph&​uacute;​c của người d&​acirc;​n,​ &​ocirc;​ng Mas Masako n&​oacute;​i.</​p>​
 +<​p>​T&​ocirc;​i muốn tiếp tục nỗ lực cải thiện sức khỏe v&​agrave;​ cống hiến hết m&​igrave;​nh cho c&​aacute;​c <a href="​http://​knstech.net">​nhiệm vụ c&​ocirc;​ng cộng</​a>​ nhiều nhất c&​oacute;​ thể.</​p>​
 +<​p>​Masako kết h&​ocirc;​n với Naruhito v&​agrave;​o năm 1993, từ bỏ một sự nghiệp cao cấp như một nh&​agrave;​ ngoại giao cho cuộc sống trong gia đ&​igrave;​nh ho&​agrave;​ng gia bảo thủ.</​p>​
 +<div class="​zn-body__read-all">​
 +<​p>​Nhưng những đ&​ograve;​i hỏi của cuộc sống đế quốc đ&​atilde;​ tỏ ra kh&​oacute;​ khăn đối với Masako, người từ l&​acirc;​u đ&​atilde;​ chiến đấu với một căn bệnh m&​agrave;​ c&​aacute;​c b&​aacute;​c sĩ đ&​atilde;​ m&​ocirc;​ tả l&​agrave;​ một rối loạn điều chỉnh.</​p>​
 +<​p>​Masako,​ sống ở nước ngo&​agrave;​i khi c&​ograve;​n nhỏ v&​agrave;​ được gi&​aacute;​o dục tại Đại học Harvard, trước đ&​acirc;​y đ&​atilde;​ phải đối mặt với &​aacute;​p lực phải cung cấp người thừa kế ho&​agrave;​ng gia cho ngai v&​agrave;​ng.&​nbsp;​Con g&​aacute;​i của c&​ocirc;,​ c&​ocirc;​ng ch&​uacute;​a Aiko, bị cấm trở th&​agrave;​nh ho&​agrave;​ng hậu theo luật kế vị chỉ d&​agrave;​nh cho nam giới của Nhật Bản.</​p>​
 +<​p>​Mặc d&​ugrave;​ gia đ&​igrave;​nh ho&​agrave;​ng gia Nhật Bản c&​oacute;​ hồ sơ c&​ocirc;​ng khai thấp hơn nhiều so với một số chế độ qu&​acirc;​n chủ kh&​aacute;​c tr&​ecirc;​n thế giới, ho&​agrave;​ng đế vẫn l&​agrave;​ một nh&​acirc;​n vật được k&​iacute;​nh trọng trong Nhật Bản.</​p>​
 +<​p>​L&​agrave;​ người đứng đầu chế độ qu&​acirc;​n chủ l&​acirc;​u đời nhất c&​ograve;​n tồn tại tr&​ecirc;​n thế giới, Ho&​agrave;​ng đế Akihito sẽ l&​agrave;​ vị vua đầu ti&​ecirc;​n tho&​aacute;​i vị sau hơn 200 năm.&​nbsp;​Quốc vương cuối c&​ugrave;​ng từ bỏ ngai v&​agrave;​ng l&​agrave;​ Ho&​agrave;​ng đế Kokaku v&​agrave;​o năm 1817 trong phần sau của Thời kỳ Edo.</​p>​
 +<​p>​Akihito được cho l&​agrave;​ tho&​aacute;​i vị do tuổi cao v&​agrave;​ &​aacute;​p lực của c&​ocirc;​ng việc.</​p>​
 +<div class="​zn-body__paragraph">​Trong một địa chỉ truyền h&​igrave;​nh hiếm hoi v&​agrave;​o năm 2016 - chỉ lần thứ ba một ho&​agrave;​ng đế Nhật Bản n&​oacute;​i chuyện với người d&​acirc;​n của m&​igrave;​nh kể từ năm 1945 - Akihito n&​oacute;​i nếu sức khỏe của anh ta xấu đi, anh ta sợ rằng m&​igrave;​nh sẽ kh&​ocirc;​ng thể ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh nhiệm vụ.&​nbsp;​Nhiều người đ&​atilde;​ coi đ&​oacute;​ l&​agrave;​ lời cầu xin của ho&​agrave;​ng đế, y&​ecirc;​u cầu <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​ch&​iacute;​nh phủ Nhật Bản</​a>​ thay đổi luật để &​ocirc;​ng c&​oacute;​ thể từ chức.</​div>​
 +<​p>​Quốc hội Nhật Bản đ&​atilde;​ thay đổi luật ngay sau khi c&​oacute;​ địa chỉ c&​ocirc;​ng khai cho ph&​eacute;​p Akihito tho&​aacute;​i vị.</​p>​
 +</​div>​
 +<p class="​zn-body__paragraph zn-body__footer">​CNN'​s Ben Westcott đ&​atilde;​ đ&​oacute;​ng g&​oacute;​p cho b&​aacute;​o c&​aacute;​o n&​agrave;​y</​p>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
218430-ph-c-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/11 02:29 by thaoit