User Tools

Site Tools


215230-pico-rivera-california-la-gi

Pico Rivera, California là một thành phố thuộc quận Los Angeles trong tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích [Chuyển đổi: Cần số lượng], trong đó diện tích đất là [Chuyển đổi: Cần số lượng]. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 63.428 người, là thành phố lớn thứ 102 bang California năm 2010.

Bản mẫu:Quận Los Angeles

215230-pico-rivera-california-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)