User Tools

Site Tools


214930-ti-n-h-i-h-ti-n-la-gi

Tiên Hải
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Hà Tiên

Tiên Hải là một xã thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã Tiên Hải là đơn vị hành chính hợp thành của các cụm đảo thuộc Quần đảo Hà Tiên

Bản mẫu:Danh sách phường, xã thuộc thị xã Hà Tiên

214930-ti-n-h-i-h-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)