User Tools

Site Tools


205530-5720-halweaver-la-gi

5720 Halweaver (1984 FN) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1984 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

205530-5720-halweaver-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)