User Tools

Site Tools


205230-5325-silver-la-gi

Silver
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5325
Tên thay thế 1988 JQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8498586
Viễn điểm quỹ đạo 2.8787748
Độ lệch tâm 0.2175927
Chu kỳ quỹ đạo 1327.8741476
Độ bất thường trung bình 174.35397
Độ nghiêng quỹ đạo 23.49811
Kinh độ của điểm nút lên 135.03956
Acgumen của cận điểm 120.39947
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5325 Silver (1988 JQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5325 Silver
205230-5325-silver-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)