User Tools

Site Tools


202530-4570-runcorn-la-gi

Runcorn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ted Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4570
Đặt tên theo Keith Runcorn
Tên thay thế 1985 PR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9574114
Viễn điểm quỹ đạo 2.4390292
Độ lệch tâm 0.1095472
Chu kỳ quỹ đạo 1190.4337931
Độ bất thường trung bình 115.02483
Độ nghiêng quỹ đạo 5.01924
Kinh độ của điểm nút lên 349.32691
Acgumen của cận điểm 208.77150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

4570 Runcorn (1985 PR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1985 bởi Ted Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên British geophysicist Keith Runcorn (1922–1995).

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4570 Runcorn
202530-4570-runcorn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)