User Tools

Site Tools


201630-5095-escalante-la-gi

5095 Escalante là một tiểu hành tinh that was được phát hiện ngày 10 tháng 7 năm 1983, bởi E. Bowell ở Đài thiên văn Lowell. It was named in 1993 after Bolivian teacher Jaime Escalante.[1]

  1. ^ Michigan State University Newsroom – MSU spring commencement speakers reflect dedication to education
  • JPL Small-Body Database
201630-5095-escalante-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)