User Tools

Site Tools


201130-4466-abai-la-gi

Abai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài vật lý thiên văn Crimean
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4466
Tên thay thế 1971 SX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8521828
Viễn điểm quỹ đạo 3.0317668
Độ lệch tâm 0.0305210
Chu kỳ quỹ đạo 1843.1337533
Độ bất thường trung bình 93.06789
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10295
Kinh độ của điểm nút lên 170.82432
Acgumen của cận điểm 206.13199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

4466 Abai (1971 SX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1971 bởi Đài vật lý thiên văn Crimean ở Nauchnyj.

201130-4466-abai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)