User Tools

Site Tools


199830-4568-menkaure-la-gi

Menkaure
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Norman G. Thomas
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4568
Tên thay thế 1983 RY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8701946
Viễn điểm quỹ đạo 3.2013822
Độ lệch tâm 0.0545472
Chu kỳ quỹ đạo 1931.9935066
Độ bất thường trung bình 337.15442
Độ nghiêng quỹ đạo 10.65672
Kinh độ của điểm nút lên 7.17764
Acgumen của cận điểm 233.18421
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

4568 Menkaure (1983 RY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1983 bởi Norman G. Thomas ở Flagstaff.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4568 Menkaure
199830-4568-menkaure-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)