User Tools

Site Tools


199030-5588-jennabelle-la-gi

5588 Jennabelle là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1700.3773562 ngày (4.66 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2008. 
199030-5588-jennabelle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)