User Tools

Site Tools


198930-5448-siebold-la-gi

Siebold
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Dynic
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5448
Đặt tên theo Philipp Franz von Siebold
Tên thay thế 1992 SP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9008008
Viễn điểm quỹ đạo 2.5436574
Độ lệch tâm 0.1446423
Chu kỳ quỹ đạo 1209.9897154
Độ bất thường trung bình 119.56010
Độ nghiêng quỹ đạo 4.84144
Kinh độ của điểm nút lên 321.28903
Acgumen của cận điểm 206.62281
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5448 Siebold (1992 SP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1992 bởi A. Sugie ở Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5448 Siebold
198930-5448-siebold-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)