User Tools

Site Tools


198030-5712-funke-la-gi

Funke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5712
Đặt tên theo Jaromír Funke
Tên thay thế 1979 SR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3151930
Viễn điểm quỹ đạo 3.2325694
Độ lệch tâm 0.1653597
Chu kỳ quỹ đạo 1687.4472673
Độ bất thường trung bình 88.17602
Độ nghiêng quỹ đạo 8.58356
Kinh độ của điểm nút lên 206.47156
Acgumen của cận điểm 129.11192
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5712 Funke (1979 SR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1979 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5712 Funke
198030-5712-funke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)