User Tools

Site Tools


196530-n-c-hai-la-gi

Thị trấn Nước Hai là huyện lị của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp xã Đức Long
  • Đông giáp xã Bế Triều
  • Nam giáp xã Hồng Việt, xã Bình Long
  • Tây giáp xã Bình Long, xã Đức Long

Thị trấn Nước Hai nằm trên tuyến tỉnh lộ 203 nối với thị xã Cao Bằng. Nước Hai có diện tích 1,34 km².[1] Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, thị trấn Nước Hai có 3.493 cư dân, trong đó có 1.664 nam và 1.829 nữ.[2] Thị trấn nằm trên thượng lưu của sông Bằng.

Nước Hai có các tổ dân phố là 1 Dã Hương, 2 Dã Hương, 1 Phố Giữa, 2 Phố Giữa, 1 Hoằng Bó, 2 Hoằng Bó, 1 Phố B, 2 Phố B, 1 Phố A, 2 Phố A.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ a ă Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.8.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
196530-n-c-hai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)