User Tools

Site Tools


194330-h-t-nh-h-ng-la-gi

Trong tiếng Việt, từ Hạt có thể là:

  • Hạt - Phôi cây nhỏ có chất dinh dưỡng dự trữ được bao phủ trong một lớp áo hạt.
  • Hạt (hành chính) - Hạt là một đơn vị dân cư được dùng ở một số quốc gia trên thế giới.
194330-h-t-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)