User Tools

Site Tools


193430-4276-clifford-la-gi

4276 Clifford
Khám phá
Khám phá bởi Edward L. G. Bowell
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1981
Tên chỉ định
Tên thay thế 1981 XA
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính, Mars-crosser asteroid
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 22 tháng 9 năm 2006 (JD 2454000.5)
Cận điểm quỹ đạo 239.196 Gm (1.5989221 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 361.985 Gm (2.41971867 AU)
Bán trục lớn 300.590 Gm (2.0093204 AU)
Độ lệch tâm 0.2042473
Chu kỳ quỹ đạo 1040.3325966 d (2.8483 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 km/s
Độ bất thường trung bình 242.8843°
Độ nghiêng quỹ đạo 21.03722°
Kinh độ của điểm nút lên 76.96238°
Acgumen của cận điểm 3.46733°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 7.5 km
Khối lượng không biết
Mật độ khối lượng thể tích không biết
Hấp dẫn bề mặt không biết
Tốc độ vũ trụ cấp 2 không biết
Chu kỳ tự quay không biết
Suất phản chiếu .15
Nhiệt độ không biết
Kiểu phổ Cb
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.30

4276 Clifford (tên chỉ định: 1981 XA) là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1981 bởi Edward L. G. Bowell ở Đài thiên văn Flagstaff. Nó được đặt theo tên của nhà thiên văn học Clifford Cunningham.

193430-4276-clifford-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)