User Tools

Site Tools


193130-5708-melancholia-la-gi

Melancholia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5708
Tên thay thế 1977 TC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7185032
Viễn điểm quỹ đạo 2.6392122
Độ lệch tâm 0.2112825
Chu kỳ quỹ đạo 1174.7399199
Độ bất thường trung bình 210.31023
Độ nghiêng quỹ đạo 3.24119
Kinh độ của điểm nút lên 224.09167
Acgumen của cận điểm 115.96067
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

5708 Melancholia (1977 TC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1977 bởi P. Wild ở Zimmerwald.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5708 Melancholia
193130-5708-melancholia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)