User Tools

Site Tools


192930-5314-wilkickia-la-gi

Wilkickia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5314
Tên thay thế 1982 SG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7532317
Viễn điểm quỹ đạo 3.2457343
Độ lệch tâm 0.0820979
Chu kỳ quỹ đạo 1897.4398950
Độ bất thường trung bình 262.07066
Độ nghiêng quỹ đạo 9.61565
Kinh độ của điểm nút lên 205.76393
Acgumen của cận điểm 252.87202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5314 Wilkickia (1982 SG4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1982 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5314 Wilkickia
192930-5314-wilkickia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)