User Tools

Site Tools


192830-5198-fongyunwah-la-gi

Fongyunwah
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám phá Nanjing
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5198
Tên thay thế 1975 BP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5925579
Viễn điểm quỹ đạo 3.6271869
Độ lệch tâm 0.1663459
Chu kỳ quỹ đạo 2003.1444917
Độ bất thường trung bình 54.07039
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10403
Kinh độ của điểm nút lên 150.87537
Acgumen của cận điểm 309.22799
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5198 Fongyunwah (1975 BP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1975 bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Nanjing.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5198 Fongyunwah
192830-5198-fongyunwah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)