User Tools

Site Tools


192730-5088-tancredi-la-gi

Tancredi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5088
Tên thay thế 1979 QZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6265894
Viễn điểm quỹ đạo 3.5891758
Độ lệch tâm 0.1548621
Chu kỳ quỹ đạo 2001.2223021
Độ bất thường trung bình 332.70036
Độ nghiêng quỹ đạo 0.58577
Kinh độ của điểm nút lên 5.86554
Acgumen của cận điểm 85.68687
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5088 Tancredi (1979 QZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi C.-I. Lagerkvist ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5088 Tancredi
192730-5088-tancredi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)