User Tools

Site Tools


192630-4562-poleungkuk-la-gi

Poleungkuk
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4562
Tên thay thế 1979 UD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1227823
Viễn điểm quỹ đạo 2.8219191
Độ lệch tâm 0.1413911
Chu kỳ quỹ đạo 1419.9189384
Độ bất thường trung bình 204.55514
Độ nghiêng quỹ đạo 3.42048
Kinh độ của điểm nút lên 264.25321
Acgumen của cận điểm 36.16010
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0473
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.00

4562 Poleungkuk (1979 UD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4562 Poleungkuk
192630-4562-poleungkuk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)