User Tools

Site Tools


191930-5579-uhlherr-la-gi

5579 Uhlherr (1988 JL) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 11 tháng 5 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

191930-5579-uhlherr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)