User Tools

Site Tools


191830-5442-drossart-la-gi

Drossart
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Holt, H. E.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5442
Tên thay thế 1991 NH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6763839
Viễn điểm quỹ đạo 3.0982703
Độ lệch tâm 0.0730583
Chu kỳ quỹ đạo 1792.0181719
Độ bất thường trung bình 128.33485
Độ nghiêng quỹ đạo 1.48824
Kinh độ của điểm nút lên 356.59938
Acgumen của cận điểm 348.73486
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5442 Drossart (1991 NH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1991 bởi Holt, H. E. ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5442 Drossart
191830-5442-drossart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)