User Tools

Site Tools


190830-5440-terao-la-gi

Terao
Khám phá
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Dynic
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5440
Tên thay thế 1991 HD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8639370
Viễn điểm quỹ đạo 2.4790610
Độ lệch tâm 0.1416358
Chu kỳ quỹ đạo 1168.7937523
Độ bất thường trung bình 81.14508
Độ nghiêng quỹ đạo 4.56025
Kinh độ của điểm nút lên 115.65240
Acgumen của cận điểm 148.54137
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5440 Terao (1991 HD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1991 bởi A. Sugie ở Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5440 Terao
190830-5440-terao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)